Pravidla Hlavní změny v pravidlech golfu od ledna 2019 krok za krokem (21 – 31); a teď už víte vše

Pravidla il3 250Průvodce jednatřiceti hlavními změnami v nových pravidlech platných od ledna 2019 včetně jejich zdůvodnění 21) Vracení míče na původní místo
Původní stav (2018):
Pokud se měl míč (mimo green) vrátit na původní místo, ale toto místo nebylo přesně známo (například při hledání do něj někdo kopnul), míč se dropoval.

Nová pravidla (2019):
Nově – má-li se míč vrátit na původní místo – se míč vždy umisťuje. Pokud není původní místo přesně známo, musí se odhadnout.

Zdůvodnění změny:
V případě, že se vrací míč na původní místo, které není přesně známo, odpovídá duchu hry „hraj míč, jak leží" více odhadnutí jeho polohy než současné dropování.

22) Rozhodnutí, zda se míč pohnul
Původní stav (2018):
Do hry o určení, zda se míč pohnul, a pokud ano, kdo to způsobil, vstupovala váha důkazů a varianty pravděpodobností. Pokud existovaly pochybnosti, respektive se nedalo jednoznačně nic potvrdit ani vyloučit, byl na vině hráč.

Nová pravidla (2019):
Nově se má za to, že míčem pohnul hráč, jeho soupeř nebo vnější vliv, jen pokud je to známo nebo prakticky jisté. V opačném případě se má za to, že míčem pohnuly přírodní síly.
Známo nebo prakticky jisté znamená, že pro posuzovanou událost existuje buď přesvědčivý důkaz, nebo alespoň 95% pravděpodobnost.

Zdůvodnění změny:
Zjednodušení rozhodování o tom, z jakého důvodu se míč pohnul, a sjednocení normy „Známo nebo prakticky jisté" pro všechny pravidlové situace, ve který je tato norma používána.

23) Nahrazení míče poškozeného během hry
Původní stav (2018):
Míč musel být naseknutý, prasklý nebo zdeformovaný. Hráč musel při svém úmyslu zjistit, zda je jeho míč poškozen, předem zapisovatele nebo soupeře informovat a umožnit, aby ho mohli při procesu kontroly stavu míče sledovat.

Nová pravidla (2019):
Nová pravidla ponechávají možnost nahrazení míče, který je prasklý nebo naseknutý. Hráč ale nově nemusí o svém záměru zvednout míč ke kontrole předem informovat.

Zdůvodnění změny:
Definice zdeformovaného tvaru je zastaralá. Dnešní konstrukce míčů podobnou vadu neumožňuje. Odstranění nutnosti předem o záměru informovat zase proces zjednodušuje a zrychluje.

24) Povolení nahrazení míče, kdykoli je čerpána úleva
Původní stav (2018):
Původní pravidla povolovala nahrazení původního míče jen v několika přesně definovaných situacích (míč ve vodní překážce; míč mimo hřiště atd.); zatímco v mnoha dalších situacích musel hráč (pokud byl jeho míč dostupný) použít k dropování míč původní.

Nová pravidla (2019):
Nově může hráč kdykoli, kdy bude čerpat nějaký druh úlevy, použít míč původní, nebo ho nahradit novým, a to i v případě, pokud se bude vracet zpět na původní místo.

Zdůvodnění změny:
Není důvod dál rozlišovat, zda hráč čerpá úlevu beztrestně, nebo s trestem. Úprava také zjednoduší rozhodování, zda se hráč nahrazením míče dopustil porušení pravidel, nebo nikoli.

25) Čas, než se hledaný míč stane ztraceným
Původní stav (2018):
Pokud hráč nedokáže identifikovat svůj míč do 5 minut od okamžiku, kdy ho začne hledat, míč je považován za ztracený a hráč musí s jednou trestnou zpět na místo, odkud odehrál poslední ránu.

Nová pravidla (2019):
Časový limit, ve kterém hráč musí identifikovat svůj míč se zkracuje na 3 minuty.

Zdůvodnění změny:
Ve většině případů – pokud byl míč hledán, byl objeven v průběhu prvních tří minut. Zkrácení času vymezeného na hledání zrychluje hru a více odpovídá základnímu principu, že by měl být golf hrán ve svižném a plynulém tempu.

26) Dotknutí se dráhy hry na greenu
Původní stav (2018):
Když byl hráč na greenu, nesměl se dotknut dráhy patu s několika výjimkami – markování míče, odstraňování volných přírodních předmětů, oprava staré ucpávky atd.

Nová pravidla (2019):
Pojem „dráha patu" z pravidel mizí a zavádí se pojem „dráha hry", u které – nejenom na greenu – neexistuje žádný trest za pouhé dotknutí.

Zdůvodnění změny:
Jednak existovalo příliš mnoho výjimek (konkrétně sedm), navíc hráč tím, že se dotknul dráhy svého patu, nezískával žádnou výhodu.

27) Dotknutí se volného přírodního předmětu nebo půdy v trestném území
Původní stav (2018):
Pokud hráčův míč ležel ve vodní překážce, pak hráč nesměl testovat její podmínky, dotknout se rukou ani holí půdy či vody v překážce, ani se dotknout nebo pohnout s volnými přírodními předměty uvnitř překážky.

Nová pravidla (2019):
Nově zaniká pojem „vodní překážka", který je nahrazen pojmem „trestné území" (viz pravidlo 17) a které již neuvádí žádné tresty za dotknutí se rukou či holí půdy nebo vody, respektive za dotknutí se či odstranění volných přírodních předmětů. Zákaz testování zůstává.

Zdůvodnění změny:
Odstranění trestů za dotyk půdy nebo pohnutí volnými přírodními předměty zapadá do nově nastavené definice (a smyslu) trestného území, jehož účelem není hráči ještě více komplikovat hru.

28) Nehratelný míč v bankru
Původní stav (2018):
Po odehrání rány v bankru, kdy míč zůstal v tomtéž bankru, již mohl hráč, pokud prohlásil míč za nehratelný, dropovat tento míč zase jenom v tomtéž bankru, bez možnosti dostat se ven jinak než vyhráním míče z bankru.

Nová pravidla (2019):
Nově bude mít hráč kromě obvyklých možností prohlásit míč za nehratelný a s jednou trestnou ho dropovat uvnitř bankru i jednu další „extra" možnost, kdy za cenu dvou trestných může jít s míčem ven z bankru a spustit ho za bankrem na linii jamka – původní místo míče v bankru... (Pravidlo 19.3b)

Zdůvodnění změny:
Změna konzistentně srovnává možnosti dropování nehratelného míče například s možností dropování nepohyblivé překážky nebo náhodné vody, kdy měl hráč možnost po připočítání trestné rány dropovat mimo bankr.

29) Používání a výměna hole poškozené v průběhu hry
Původní stav (2018):
Standardy původních pravidel rozlišovaly mezi poškozením hrou (takováto hůl šla dál používat, nebo si ji hráč mohl vyměnit) a poškozením ve vzteku (poškozená hůl se již nesměla používat a hráč si ji nemohl vyměnit).

Nová pravidla (2019):
Nová pravidla nerozlišují, z jakého důvodu hráč hůl poškodil. Poškozenou hůl lze používat, nebo si ji opravit. Hráč ale nemá právo hůl vyměnit – s výjimkou situace, že mu ji poškodil někdo jiný (například spoluhráč, který přejel vozíkem přes jeho bag).

Zdůvodnění změny:
Změna pravidla výrazně zjednodušuje posuzování poškození hole a možnosti s ní hrát nebo si ji vyměnit.

30) Používání přístrojů na měření vzdálenosti
Původní stav (2018):
Pravidla zakazovala používání měřicích přístrojů ke hře, ale umožňovala soutěžním výborům přijmout místní pravidlo, které používání měřicích přístrojů povolí.

Nová pravidla (2019):
Pravidlo (4.3) nově povoluje používání měřicích přístrojů ke hře, ale umožňuje soutěžním výborům přijmout místní pravidlo, které používání měřicích přístrojů zakáže.

Zdůvodnění změny:
Vzdálenost je veřejná informace, kterou by měl mít hráč kdykoli k dispozici. Používání měřicích přístrojů má pozitivní vliv i na rychlost hry.

31) Když se na greenu vrácený míč pohne
Původní stav (2018):
Pokud hráč míč na greenu zvedl a umístil ho zpět, pak musel míč vrátit v případě, že s ním pohnul on, kedík nebo vnější vliv; pokud s ním pohnuly přírodní podmínky (vítr, voda, gravitace) míč se nevracel a musel se hrát z nové polohy.

Nová pravidla (2019):
Pokud hráč míč na greenu zvedne a umístí ho zpět, míč se pak vrací zpět bez ohledu na to, z jakého důvodu se pohnul. Pokud míč na greenu nebyl označen, zvednut a vrácen a míč se pohne z důvodu přírodních sil, hraje se z nového místa.

Zdůvodnění změny:
Pokud se míč pohne až po tom, co byl zvednut a umístěn zpět, nelze jeho další pohyb považovat za přirozený důsledek předchozí rány, ať již byl způsoben čímkoli. Pravidlo navíc usnadní hru zejména na rychlých greenech za silného větru.

Připravil: Josef Slezák


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle Buzz

Přihlášení Golf News


OMEZENÝ POČET ZA SUPER CENY
6000 Kč,-

Set želez Exotics EXi (5–PW), shaft UST Mamiya 40 F3 (flex R). Tradiční tvar, menší offset, maximální kontrola i délka. Skvělý poměr cena/výkon! ...