Pravidla-ilu-750Možná se vám již tak zdají golfová pravidla složitá, možná byste naopak rádi věděli více. Pokud patříte do první skupiny, raději se do čtení nepouštějte, pokud do té druhé, věřím, že anglický překlad interpretací jednotlivých pravidel přečtete jedním dechem, tentokrát Pravidla 3, řešícího tři základní atributy všech golfových soutěží.

 

 

Pravidlo 3 – Soutěž

3.2 Hra na jamky

3.2b(1)/1 – Hráči si nesmí darovat jamky, aby záměrně zkrátili zápas
Ačkoliv je hráč oprávněn k darování jamky soupeři kdykoliv předtím, než je jamka dohraná, nemůže se hráč a jeho soupeř dohodnout na darování si jamek navzájem, aby tak záměrně zkrátili zápas.
Například se hráči před zahájením zápasu dohodnou, že si střídavě darují jamky 6, 7, 8 a 9. Jestliže jsou si vědomi, že Pravidla takové darování jamek neumožňují a zahájí zápas, aniž by dohodu zrušili, jsou oba hráči diskvalifikování podle Pravidla 1.3b(1) (Odpovědnost hráče za uplatňování Pravidel).
Jestliže hráči neví, že takovou dohodu Pravidla neumožňují, zůstává výsledek takový, jaký byl sehrán.

3.2b(2)/1 – Darování je neplatné, když jej učiní nosič
Jedna z nepovolených činností nosiče je darování další rány, jamky nebo zápasu soupeři. Když se o darování nosič pokusí, je neplatné. Pro hráče je tato činnost nosiče beztrestná, protože Pravidlo 10.3b(3) (Nepovolené úkony nosiče) žádnou penalizaci nestanovuje.
Jestliže soupeř něco na základě nosičova darování udělá, jako třeba zvedne míč ve hře nebo markovátko, považuje se to na základě Pravidla 3.2b(2) za opodstatněné nedorozumění. Je to beztrestné a míč nebo markovátko se musí vrátit na původní místo, pokud tedy hráč následně nedaruje soupeři další ránu, jamku nebo zápas.
Pokud ale nosič, který neplatné darování provedl, zvedne míč nebo markovátko soupeře či míč nebo markovátko hráče, bude hráč penalizován, protože tento úkon porušuje Pravidlo 9.4 nebo 9.5.

3.2c(1)/1 – Uvedení vyššího hendikepu porušuje Pravidla, i když se tímto ovlivněná jamka vůbec nehrála
Jestliže hráč oznámí před hraním jamky svému soupeři vyšší hendikep, než ke kterému je oprávněn, je diskvalifikován, protože toto prohlášení by mohlo ovlivnit soupeřovu herní strategii.
Například během čekání před zápasem na prvním odpališti oznámí hráč A, že má hendikep 12, ale ve skutečnosti je jeho hendikep 11. Hráč B oznámí hendikep 10 a zahraje první ránu zápasu. Hráč A je diskvalifikován podle Pravidla 3.2c(1), protože hráč B zahrál v zápase ránu s vědomím, že hráč A dostává dvě hendikepové rány.

3.2c(2)/1 – Nevyužití hendikepové rány během zápasu se zjistí až později
S nevyužitými hendikepovými ranami se zachází ve smyslu Pravidla stejně jako s těmi, které jsou chybně připočítány.

3.2d(1)/1 – Informace o počtu odehraných ran během hraní jamky nemusí být hráčem poskytnuta, když je na řadě ve hře
Když soupeř požaduje po hráči informaci o počtu odehraných ran a hráč je zrovna na řadě ve hře, nemusí hráč tuto informaci soupeři poskytnout. Hráč je povinen dát soupeři informaci o svých zahraných ranách předtím, než soupeř zahraje ránu nebo udělá tomu odpovídající úkon. Hráč může svou ránu před poskytnutím této informace zahrát.

3.2d(1)/2 – Význam termínu „Beztrestné, když není ovlivněn výsledek na jamce"
Hráč musí během hraní jamky poskytnout správnou informaci o počtu zahraných ran, aby se mohl soupeř rozhodovat, jak pokračovat ve hře. Pokud je ale jamka dohrána a hráč podá nesprávnou informaci o svých ranách, je to na základě Výjimky v Pravidle 3.2d(1) beztrestné jen v okamžiku, kdy tato nesprávná informace neměla vliv na soupeřovo povědomí o tom, zda je pro něj jamka vyhraná, prohraná nebo vypůlená.
Například po dohrání jamky, kde soupeř zahrál 7 ran, uvede hráč, že zahrál ran 5, ale ve skutečnosti měl ran 6. Po zahájení následující jamky hráč zjistí, že zahrál 6. A když tedy tato nesprávná informace o počtu ran nezměnila skutečnost, že hráč jamku vyhrál, je to beztrestné.

3.2d(1)/3 – Nesprávná informace o počtu ran podána hráčem po dohrání jamky a chyba je zjištěna o několik jamek později
Jestliže hráč poskytne po dohrání jamky nesprávnou informaci o počtu ran, obdrží všeobecný trest, pokud tedy tato chyba ovlivní výsledek na jamce a není včas opravena. V takovém případě musí být výsledek zápasu upraven.
Například po dohrání první jamky sdělí hráč soupeři, že zahrál 4 rány, ale ve skutečnosti zahrál ran 5. Soupeř zahrál taktéž 5. Po odehrání několika dalších jamek hráč zjistí, že na 1. jamce poskytl soupeři nesprávnou informaci o počtu ran. Přestože by byla jamka č.1 při poskytnutí správné informace půlena, je hráč trestán všeobecným trestem ztráty jamky, protože jeho nesprávná informace měla vliv na soupeřovo povědomí o výsledku jamky. Výsledek zápasu musí být upraven.

3.2d(1)/4 – Nesprávná informace o počtu ran podána hráčem po dohrání jamky a chyba je zjištěna až po oficiálním ukončení zápasu
Jestliže hráč poskytne po dohrání jamky nesprávnou informaci o počtu ran, ale chyba není zjištěna ještě předtím, než je zápas oficiálně ukončen (Pravidlo 3.2a(5) – Kdy je výsledek konečný), výsledek zápasu zůstane takový, jaký byl sehrán.
Například po dohrání jamky č. 17 sdělí hráč soupeři, že zahrál 3 rány, ale ve skutečnosti zahrál rány 4. Soupeř zahrál taktéž 4. Hráči odehráli osmnáctou jamku. Hráč vyhrál zápas o jednu jamku a s tímto výsledkem byl zápas oficiálně ukončen. Až poté zjistí hráč, že na jamce č. 17 poskytl soupeři nesprávnou informaci o počtu ran. Jelikož hráč poskytl nesprávnou informaci nevědomky a zápas byl ukončen, je to beztrestné a výsledek zápasu zůstává takový, jaký je. Hráč zápas vyhrál (Pravidlo 20.1b(3) – Požadavek na rozhodnutí vznesený poté, co je výsledek zápasu konečný).

3.2d(1)/5 – Změna úmyslu ve využití úlevy s trestnou ranou není podání nesprávné informace o počtu ran
Správný údaj o počtu zahraných ran znamená jen informaci o hráčem zahraných ranách a o jakýchkoliv již obdržených trestných ranách.
Například hráčův míč leží v trestné oblasti a soupeř se hráče ptá, jak hodlá postupovat. Ačkoliv by na tuto otázku nemusel odpovídat, odvětí hráč, že bude využívat úlevu s trestnou ranou. Poté, co soupeř zahraje svoji ránu, rozhodne se hráč hrát míč, jak leží v trestné oblasti.
Hráč byl oprávněn změnit úmysl a nebylo to trestné, protože oznámení o dalších úmyslech není to samé jako informování o počtu zahraných ran.

3.2d(2)/1 – „Jak nejdříve je to rozumně možné" neznamená vždy před další ranou soupeře
Široká fráze „jak nejdříve je to rozumně možné" umožňuje zvážit všechny důležité okolnosti, zejména pak to, jak blízko je hráč k soupeři.
Pokud je hráč například na druhé straně ferveje než soupeř a využívá úlevu od nehratelného míče a soupeř zahraje předtím, než k němu hráč může dojít a říct mu o trestné ráně, může „jak nejdříve je to rozumně možné" znamenat to, že spolu půjdou hráči po ferveji k dalším ranám na jamce.
Neexistuje žádný návod, proces, jak stanovit „jak nejdříve je to rozumně možné", ale ne vždycky to znamená před další ranou soupeře.

3.2d(3)/1 – Úmyslné podání nesprávného výsledku zápasu nebo neopravení soupeřova špatného povědomí o výsledku zápasu může vést k diskvalifikaci
Pravidlo 3.2d(3) předpokládá, že hráči znají výsledek zápasu, ale nevyžaduje, aby hráči poskytovali výsledek zápasu soupeři.
Jestliže hráč úmyslně oznámí soupeři nesprávný výsledek zápasu nebo vědomě neopraví soupeřovo mylné povědomí o výsledku zápasu, neposkytuje nesprávnou informaci o počtu ran, ale soutěžní výbor by měl hráče diskvalifikovat na základě Pravidla 1.2a (Hrubý přestupek).

3.2d(3)/2 – Odsouhlasený nesprávný výsledek zápasu na dřívější jamce je zjištěn později v zápase
Jestliže si hráč a jeho soupeř odsouhlasí nesprávný výsledek zápasu, tak takový výsledek platí. Není to stejné jako poskytnutí nesprávné informace o počtu zahraných ran.
Například po desáté jamce hráč omylem řekne soupeři, že zápas je půlen a soupeř toto skóre odsouhlasí. Před odpalem na dvanáctce soupeř zjistí, že po desítce o jednu jamku vedl a požaduje rozhodnutí na základě hráčem podané nesprávné informace o počtu ran.
Předpokládá se, že hráči znají výsledek zápasu, a protože si špatný výsledek odsouhlasili a tento výsledek nebyl opraven před zahájením hry na jedenácté jamce, zůstává tento výsledek platný. Hráč, který podal omylem nesprávnou informaci o výsledku zápasu, není nijak penalizován.

3.3 Hra na rány

3.3b(1)/1 – Zapisovatel by měl být diskvalifikován, když vědomě potvrdí hráčovo nesprávné skóre
Když zapisovatel, který je zároveň hráčem, vědomě potvrdí nesprávné skóre na jamce (včetně výsledku na jamce, kde nejsou připočítány trestné rány, o kterých zapisovatel věděl), měl by být zapisovatel diskvalifikován podle Pravidla 1.2a (Hrubý přestupek).
Například hráč odevzdá výsledkový lístek, na kterém je na jamce nižší výsledek, než skutečně zahrál, protože si nebyl vědom penalizace, kterou měl dostat. Avšak jeho zapisovatel o této penalizaci před odevzdáním výsledkového lístku věděl, ale vědomě hráče neupozornil a výsledek potvrdil, podepsal.
Ačkoliv Pravidlo 3.3b(1) nepenalizuje vědomé potvrzení nesprávného skóre jiného hráče, není to v souladu s duchem hry, a tudíž by měl soutěžní výbor zapisovatele diskvalifikovat na základě Pravidla 1.2a (Hrubý přestupek).
Hráčovo skóre se poté upraví tak, jak stanovuje Pravidlo 3.3b(3) – Nesprávný výsledek na jamce.

3.3b(1)/2 – Zapisovatel může odmítnout potvrdit hráčův výsledek, když s ním nesouhlasí
Zapisovatel není povinen potvrdit výsledek na jamce, když si myslí, že je nesprávný.
Když dojde ke sporu mezi hráčem a jeho zapisovatelem, zda došlo k porušení Pravidel nebo o hráčovo skóre na jamce a zapisovatel oznámí skutečnosti o tomto sporu soutěžnímu výboru, není zapisovatel povinen potvrzovat skóre na jamce, o kterém je přesvědčen, že je nesprávné.
Soutěžní výbor bude potřebovat posoudit dostupné skutečnosti a o hráčově výsledku rozhodnout. Jestliže zapisovatel odmítá skóre na jamce potvrdit, soutěžní výbor by měl přijmout potvrzení od někoho jiného, kdo viděl hráčovo počínání na inkriminované jamce (třeba jiného hráče) nebo může hráčovo skóre potvrdit sám.

3.3b(2)/1 – Hráči jsou povinni zapisovat skóre pouze na výsledkový lístek
Je rozdíl mezi požadováním po hráčích, aby zapisovali výsledky za kolo do počítače (třeba pro účely počítání hendikepu), nebo být povinen zapisovat výsledky pomocí elektronických přístrojů schválených soutěžním výborem (mobilní aplikace).
Soutěžní výbor může po hráčích požadovat, aby používali jiný než papírový výsledkový lístek (nějakou formu elektronického výsledkového lístku), ale nemá pravomoc udělit trest podle Pravidla 3.3b(2) za nenapsání výsledků právě tam.
Nicméně pro zlepšení a pomoc administrativě (efektivní zadávání a zprostředkovávání výsledků soutěže) může soutěžní výbor uplatnit penalizaci v Kodexu chování (Pravidlo 1.2b) nebo ustanovit disciplinární sankce (odepření účasti v další soutěži) za zapisování výsledků jinam, než požaduje.

3.3b(2)/2 – Při změnách na výsledkovém lístku není nutné žádné další potvrzení
Když zapisovatel nebo soutěžní výbor schválí změnu ve výsledku na jamce na výsledkovém lístku, není hráč ani zapisovatel povinen tuto změnu nijak zvlášť potvrzovat, podepisovat. Hráčův podpis platí pro všechny výsledky na jamkách, včetně těch změněných.

3.3b(2)/3 – Uplatnění Výjimky při nesplnění povinností zapisovatele
Podle Výjimky v Pravidle 3.3b(2) není hráč penalizován za to, že výsledkový lístek nesplňuje všechny náležitosti z důvodu pochybení zapisovatele, který je už mimo hráčovu kontrolu.
Příklady toho, kdy Výjimka platí:
Když zapisovatel odejde po odehraném kole z hřiště i s výsledkovým lístkem hráče, měl by jej soutěžní výbor zkusit kontaktovat. Pokud to ale nejde zajistit, měl by soutěžní výbor přijmout jako potvrzení hráčova výsledku potvrzení od někoho jiného, kdo viděl hráčem odehrané kolo. Když nikdo takový není, může hráčův výsledek potvrdit soutěžní výbor sám.
Když hráč potřebuje opravit výsledek na jamce na již zapisovatelem potvrzeném výsledkovém lístku a zapisovatel už není v dosahu a opustil hřiště, měl by jej soutěžní výbor zkusit kontaktovat. Jestliže už to není možné, měl by soutěžní výbor přijmout potvrzení změněného výsledku na konkrétní jamce od někoho jiného, kdo ji viděl hráčem zahrát. Pokud nikdo takový není, může soutěžní výbor potvrdit výsledek hráče sám.

3.3b(3)/1 – Výsledky na výsledkovém lístku musí být jasně rozpoznatelné u správných jamek
Podle Pravidla 3.3b(3) musí být každý výsledek zapsaný na výsledkovém lístku na jamce rozpoznatelný u správné jamky.
Například když zapisovatel zapíše výsledky na jamkách první devítky do kolonek pro devítku druhou nebo naopak, bude výsledkový lístek stále platný, když se chyba opraví přepsáním čísel jamek, čímž se výsledky dostanou ke správným jamkám.
Když se ale tento případ neopraví a ve výsledku bude na jamce zapsáno nižší skóre, než skutečně zahrané, je hráč diskvalifikován podle Pravidla 3.3b(3).

3.3b(4)/1 – Význam „hendikepu", jaký musí mít hráč na výsledkovém lístku
Při netto soutěžích na rány musí hráč zajistit, aby na výsledkovém lístku byl uveden jeho správný hendikep. Hendikep znamená hendikep pro to konkrétní hřiště a odpaliště, ze kterých se bude hrát. Vyjma jakýchkoliv hendikepových zvýhodnění daných podmínkami soutěže. Za připočítání, připsání takových dalších zvýhodnění je odpovědný soutěžní výbor.

3.3b(4)/2 – Hráč není zproštěn trestu, když mu soutěžní výbor přidělí výsledkový lístek s nesprávným hendikepem
Když soutěžní výbor přidělí hráčům výsledkové lístky s jejich hendikepy, musí se hráč před odevzdáním lístku ujistit, že je na něm zaznamenám správný hendikep.
Například soutěžní výbor předtiskne výsledkový lístek s datem soutěže, jménem hráče a jeho hendikepem. Jestliže je na tomto lístku vyšší hendikep, než je hráčův aktuální, a ovlivní to počet hráčových ran, je hráč diskvalifikován podle Pravidla 3.3b(4), pokud tedy tuto chybu před odevzdáním výsledkového lístku neopraví.

3.3b(4)/3 – Žádná penalizace, když vyšší hendikep nemá vliv
Když hráč odevzdá výsledkový lístek s vyšším hendikepem, než ke kterému je aktuálně oprávněn, ale neovlivní tím počet hendikepových ran, které dostane, není to trestné, protože to neovlivní soutěž.
Například podmínkami soutěže je stanoveno, že se bude do výsledku započítávat 90 procent z hendikepu. Hráč má hendikep 5, ale na odevzdaném výsledkovém lístku je uvedeno 6. A protože 90 procent z pěti i šesti je po zaokrouhlení na celá čísla stále 5, uvedený hendikep 6 na výsledkovém lístku neovlivní počet hendikepových ran, a tudíž je to beztrestné.

3.3b/1 – Hráč musí být zapisovatelem doprovázen po celé kolo
Smysl zapisovatele spočívá v tom, aby potvrdil, že hráčem zahrané výsledky na jamkách jsou správně zapsány ve výsledkovém lístku. Jestliže není zapisovatel s hráčem po celou dobu hraného kola, nemůže být výsledkový lístek řádně potvrzen.
Například když hraje hráč několik jamek bez svého zapisovatele a ten potom tyto výsledky zapíše, výsledkový lístek nemůže být řádně potvrzen dle Pravidla 3.3b.
Hráč měl trvat na tom, aby jej zapisovatel doprovázel na všech jamkách. Jestliže zapisovatel nemohl, měl hráč požádat jinou osobu, aby mu jako zapisovatel posloužila. Pokud nebylo ani tohle možné, byl hráč povinen přerušit hru a oznámit to soutěžnímu výboru, aby mohl být zajištěn další zapisovatel.

3.3b/2 – Informace zapsané na nesprávných místech výsledkového lístku mohou být stále platné
Ačkoliv musí být všechny požadavky Pravidla 3.3b splněny před odevzdáním výsledkového lístku, není trestné to, když jsou správné informace chybně zapsány na jiných místech výsledkového lístku, než být mají. Tedy kromě toho, že zahrané výsledky na jednotlivých jamkách musí být zaznamenány u správných jamek (viz. 3.3b(3)/1).
Příklady:
Když hráč a zapisovatel zapíší výsledky na jamkách na místo, kde mělo být původně něco jiného, je i tak hráčův výsledek potvrzen tak, jak je vyžadováno Pravidlem 3.3b. To stejné platí, když jsou místo celých jmen použity pouze iniciály.
Když jsou výsledky hráče zapsány na výsledkovém lístku zapisovatele a naopak, ale výsledky jsou správné a oba lísky potvrzené, jsou pak přijatelné za předpokladu, že hráči sdělí soutěžnímu výboru, který lístek, komu patří. Jelikož je tato chyba čistě administrativní záležitostí, není na opravení žádný časový limit (viz. 20.2d/1).

3.3b/3 – Když je oficiální výsledkový lístek ztracen, může být použit jiný
Ačkoliv by měl hráč odevzdat výsledkový lístek, který dostal od soutěžního výboru, Pravidlo 3.3b nevyžaduje, aby byl vrácen původní lístek, když je poškozen nebo ztracen.
Například když zapisovatel ztratí papírový výsledkový lístek obdržený od soutěžního výboru, bylo by přijatelné použít jiný (např. klubový) za předpokladu, že bude obsahovat jméno hráče, výsledky na jednotlivých jamkách a bude podepsaný hráčem a zapisovatelem.
Jestliže se používá elektronický výsledkový systém a hráč nebo zapisovatel ztratí připojení k internetu nebo nastane jiný technický problém, měli by hráči, jak nejrychleji je to možné, informovat soutěžní výbor, ale ne později než hned po ukončení kola.


Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle Buzz

Přihlášení Golf News


OMEZENÝ POČET ZA SUPER CENY
350 Kč,-

Zahájen prodej voucherů 1fee2hráči na sezonu 2024, které umožňují na vybraných hřištích ve vymezeném čase po uhrazení jednoho fee hru dvěma hráčům. S ...